Az adatkezelésünk során a személyes adatok védelméről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2012. január 1-én hatályba lépett, “2011. évi CXII. Törvény” előírásai szerint járunk el, tehát:

az adatbázisunkba jelentkezett pályázóink adatait csak hozzájárulásukkal adjuk ki megbízóinknak, azaz előzetesen telefonon mindig egyeztetünk egy konkrét cég és/vagy álláslehetőség felmerülésekor.
A munkahelyi telefonszámon mindig diszkréten, tanácsadói mivoltunk említése nélkül keressük pályázóinkat.

Részletes adatkezelési működésünket alább találja.

ADATKEZELÉSI Működési elvünk

A CE HR Solutions Kft. (székhely: 2133. Sződliget, Rózsa utca 17.) (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a munkaerő-közvetítési és toborzási, kiválasztási tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatai védelmére.
Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, Megbízóink, az jelentkezők jövőbeli potenciális munkaadói számára történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő
Az adatok kezelője a CE HR Solutions Kft. (székhely: 2133. Sződliget, Rózsa utca 17.).,

Hozzájárulás az adatkezeléshez
Ön személyes adatainak kezeléséhez, valamint azoknak az országhatáron belüli vagy azon túl található – Társaságunkkal ügyfélkapcsolatban lévő – jogi személyek(szerződött partnerek) részére történő továbbításához jelen nyilatkozat elfogadásával – amelyet a www.cehrsolutions.com weboldalon történő jelentkezéssel megtesz – kifejezetten hozzájárulását adja. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, melynek területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

A kezelt adatok köre
A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.
Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Az adatkezelés célja
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levél elküldésének biztosítása érdekében történik.

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján Önnek jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtsunk, továbbá, hogy a munkáltatók által betöltendő, és ezzel kapcsolatban velünk szerződéses jogviszonyban álló partnereink, megbízóink által megjelölt pozíciókra az Ön foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk, és amennyiben Ön a munkáltató által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, javasoljuk az Ön foglalkoztatását, ennek érdekében önéletrajzát megbízónknak továbbítjuk, továbbá az Ön jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatbázisunkban adatait kezeljük. Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.
A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban: Adatvédelmi Törvény – biztosítja. Adatai kezeléséhez Ön a jelentkezésének elküldésével, egyértelműen hozzájárul.

Adattovábbítás
Az Ön adatait (önéletrajzát) a fentiek szerinti kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján jövőbeli elhelyezkedése, munkavállalása érdekében a velünk szerződéses jogviszonyban álló partnereink, megbízóink, mint jövőbeli munkáltatók részére továbbítjuk azt követően, hogy a megbízóink által megjelölt pozíciókra az Ön foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáltuk és  úgy ítéltük meg, hogy Ön a munkáltató által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet a pozícióra.

Adatai biztonsága
Az Ön személyes és különleges adatai biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő ilyen esetben a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelésre jogosultak köre
Az Adatkezelő adatkezelésre feljogosított munkavállalói, a vele szerződéses jogviszonyban álló, együttműködő partnerei, valamint a munkaerő közvetítésre vonatkozóan vele szerződéses kapcsolatban álló megbízói.

Az Adatkezelő az Ön adatainak védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, melyért a CE HR Solutions Kft. nem vállal felelősséget.

Társaságunk nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésre a felhasználóra vonatkozó információkat más cégeknek, magánszemélyeknek, vagy bármilyen harmadik személynek.

Az adatkezelés időtartama
A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli.
A személyes adatokat az adatbázisunkban mindaddig megőrizzük, kezeljük, amíg Ön nem kéri azok törlését biztosítva ezzel, hogy a jövőben Önt is értesíteni tudjuk egy az Ön tapasztalatainak, képzettségének megfelelő álláslehetőségről.
Nálunk kezelt adatainak törlését Ön bármikor kezdeményezheti. Kérésének hivatali időnkben mindenkor haladéktalanul eleget teszünk.
A megadott adatok helyességért Ön felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, adattörlés
A felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Személyes adatai kezeléséről minden látogató és jelentkező tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A tájékoztatást az adatkezelő levelezési címén, az office@cehrsolutions.com e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az admin@cehrsolutions.com e-mail címen.

Biztonság
A jelentkezés gombra kattintva megküldött adatokat és dokumentumokat szerződéses partnerünk saját szerverén, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tároljuk. Az adatokról minden hónapban biztonsági másolat kerül készítésre, amely más, hasonlóan biztonságos szervereken is tárolható, arra az esetre ha valamilyen technikai vagy emberi hiba miatt megsérülnének a saját szerveren tárolt adatok. A jelentkezőink elfogadják, hogy adataikat az ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.

Jogérvényesítés
Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érezné, hogy a CE HR Solutions Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.
Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az office@cehrsolutins.com e-mail címre juttassa el. Az e-mailben kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 5 munkanapon belül válaszolunk. Társaságunk a Magyarország területén érvényes jogszabályok szerint működik, bármilyen vitás kérdésben a Magyarországon érvényes jogszabályok a mérvadók.

Kikötés
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály az kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

A tájékoztatást végigolvastam és megértettem és tudomásul vettem, továbbá kijelentem, hogy adataimat önkéntesen adom meg a jelentkezés gomb elküldésével és így az adataim kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok.